You are here

Website Conditions of Use - Privacy Policy

 
Deze website is eigendom van BORIT NV.
Contactgegevens: BORIT NV
Adres maatschappelijk zetel: Lammerdries 18E, 2440 GEEL
Telefoon: +32 14 250 900
Ondernemingsnummer: BTW BE 0 823  517 924
RPR Turnhout
 
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden en/of privacy beleid.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en zijn inhoud, met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en illustraties, audio, videobehoren uitsluitend toe aan BORIT NV of zijn partners en worden beschermd door de toepasselijke auteursrechten en andere wetten betreffende intellectuele eigendomsrechten. Deze website en zijn inhoud mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd, gecopieerd, gereproduceerd, overgebracht, uitgevoerd of gedistribueerd. BORIT NV machtigt u  om deze website te bekijken en te downloaden maar uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat u alle vermeldingen aangaande auteursrechten en andere eigendomsrechten handhaaft.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard en wordt verstrekt op basis van de huidige stand van zaken, zonder enige garantie (expliciet of impliciet), hierin begrepen, maar niet daartoe beperkt, tot garanties van preciesheid, volledigheid, actualiteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BORIT NV levert de nodige inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BORIT NV de nodige inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BORIT NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Als u beslist om u toegang te verschaffen tot de websites van derden, die gelinkt zijn met deze site, doet u dit volledig op uw eigen risico.

BORIT NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onjuistheden, voor verliezen of schade (met inbegrip, zonder hiertoe beperkt te zijn, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker) te wijten aan (i) gebruik, toegang, technisch functioneren van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, (ii) de inhoud van deze site of een download van enige inhoud, gegevens, informatie of software, (iii) virussen, hacken en/of computer criminaliteit, (iv) inhoud van websites van derde partijen gelinkt met deze website. Wanneer u deze site gebruikt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden/privacybeleid dan zal u BORIT NV volledig en zonder enig voorbehoud schadeloosstellen en vrijwaren. Geen enkele bepaling in deze gebruiksvoorwaarden/privaybeleid beperkt of sluit de aansprakelijkheid uit voor bedrieglijk opzet en fraude.

Privacybeleid

BORIT NV hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, BORIT NV, Lammerdries 18 E, 2440 Geel, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

BORIT NV kan persoonlijke gegevens verzamelen die u ons op vrijwillige basis heeft gegeven via onze website. Deze persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden om: (i) uw vragen met betrekking tot onze producten en/of diensten op een adequate manier te beantwoorden; (ii) om een eventueel contract (met inbegrip van bestelbonnen) met u te onderhandelen, uit te voeren, te verwerken en te onderhouden; (iii) om u te informeren over onze producten en/of diensten (onder de hieronder vermelde voorwaarden); (iv)  om het gebruik van onze website te verbeteren en te optimaliseren; (v) om onze producten en/of diensten te verbeteren; (vi) ingeval van een solicitatie om na te gaan of er een geschikte vacature is binnen BORIT NV. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BORIT NV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BORIT NV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot BORIT NV, Lammerdries 18 E, 2440 Geel (contact@borit.be)

BORIT NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de BORIT NV-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de BORIT NV-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

BORIT NV zal uw persoonlijke gegevens opslaan zolang als nodig of nuttig en aangewezen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke regels.

U hebt het recht te vragen dat BORIT NV u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag BORIT NV ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. Dit kan eenvoudigweg via brief of email: BORIT NV Lammerdries 18E, 2440 Geel (contact@borit.be).

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BORIT NV. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Ongeldige bepalingen

Ingeval enige bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden/privacybeleid nietig, ongeldig of in strijd met een toepasselijke dwingende wet wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden/privacybeleid.

In voorkomend geval zal de nietige bepaling vervangen worden door een geldige bepaling van gelijkwaardig recht om de oorspronkelijke intentie van deze gebruiksvoorwaarden/privacybeleid zoveel mogelijk te vrijwaren.

Toepasselijk recht

Alle kwesties, vragen en geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze website en het gebruik ervan zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zullen exclusieve bevoegdheid hebben over om het even welke geschillen die zich uit, of met betrekking tot deze website en het gebruik ervan voordoen.

 

Copyright Borit nv © 2018 • Webcare by Brandle