You are here

Website Conditions of Use - Privacy Policy

Deze website is eigendom van BORIT NV.
Contactgegevens: BORIT NV
Adres maatschappelijke zetel: Lammerdries 18E, 2440 GEEL
Telefoon: +32 14 250 900
Ondernemingsnummer/ (BTW BE) 0 823 517 924
RPR: Antwerpen, afdeling Turnhout
 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden en/of privacy beleid.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en zijn inhoud, met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en illustraties, audio, video behoren uitsluitend toe aan BORIT NV of zijn partners en worden beschermd door de toepasselijke auteursrechten en andere wetten betreffende intellectuele eigendomsrechten. Deze website en zijn inhoud mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, overgebracht, uitgevoerd of gedistribueerd. BORIT NV machtigt u om deze website te bekijken en te downloaden maar uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat u alle vermeldingen aangaande auteursrechten en andere eigendomsrechten handhaaft.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard en wordt verstrekt op basis van de huidige stand van zaken, zonder enige garantie (expliciet of impliciet), hierin begrepen, maar niet daartoe beperkt, tot garanties van preciesheid, volledigheid, actualiteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BORIT NV levert de nodige inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal BORIT NV de nodige inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BORIT NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Als u beslist om u toegang te verschaffen tot de websites van derden, die gelinkt zijn met deze site, doet u dit volledig op uw eigen risico.

BORIT NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onjuistheden, voor verliezen of schade (met inbegrip, zonder hiertoe beperkt te zijn, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker) te wijten aan (i) gebruik, toegang, technisch functioneren van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, (ii) de inhoud van deze site of een download van enige inhoud, gegevens, informatie of software, (iii) virussen, hacken en/of computer criminaliteit, (iv) inhoud van websites van derde partijen gelinkt met deze website. Wanneer u deze site gebruikt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden/privacy beleid dan zal u BORIT NV volledig en zonder enig voorbehoud schadeloosstellen en vrijwaren. Geen enkele bepaling in deze gebruiksvoorwaarden/privacy beleid beperkt of sluit de aansprakelijkheid uit voor bedrieglijk opzet en fraude.

Privacy beleid

BORIT NV hecht belang aan uw privacy.

Binnen BORIT NV is het verwerken van persoonlijke gegevens toegestaan maar enkel voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens werden verzameld en onder de voorwaarden zoals hierna weergegeven. Verwerking van gevoelige persoonlijke gegevens zijn verboden. Door gebruik te maken van onze website en/of producten en/of diensten aanvaardt u dat bepaalde persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking, BORIT NV, Lammerdries 18 E, 2440 Geel, respecteert de General Data Protection Regulation (European)/ Algemene Verordening Gegevensbescherming 24 mei 2016 (België).

BORIT NV kan persoonlijke gegevens verzamelen die u ons op vrijwillige basis heeft gegeven via onze website of op enig andere manier. Deze persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden om: (i) uw vragen met betrekking tot onze producten en/of diensten op een adequate manier te beantwoorden; (ii) om een eventueel contract (met inbegrip van bestelbonnen) met u te onderhandelen, uit te voeren, te verwerken en te onderhouden; (iii) om u te informeren over onze producten en/of diensten (onder de hieronder vermelde voorwaarden); (iv)  om het gebruik van onze website te verbeteren en te optimaliseren; (v) om onze producten en/of diensten te verbeteren; (vi) in geval van een sollicitatie om na te gaan of er een geschikte vacature is binnen BORIT NV.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Welke persoonlijke gegevens worden er verwerkt binnen BORIT NV en voor welke doeleinden?

BORIT NV kan persoonlijke gegevens verzamelen die u ons op vrijwillige basis heeft gegeven via onze website of die uitgewisseld worden in het kader van een potentiële, huidige of vroegere samenwerking.

Verwerken van persoonlijke gegevens van potentiële werknemers voor een sollicitatie via de website of een rechtstreekse sollicitatie

Doeleinde: sollicitatieprocedure.
Rechtsgrond: uw toestemming
Informatie: persoonlijke gegevens die nodig zijn om te bepalen of uw profiel in aanmerking komt voor een eventuele openstaande vacature. Sollicitanten worden geïnformeerd voor de aanvang van hun sollicitatieprocedure. Indien u via onze website solliciteert, zal eerst uw uitdrukkelijke toestemming moeten geven om de door u bezorgde gegevens te verwerken zoals hierboven weergegeven.
Bewaartermijn: zolang alsnog om de sollicitatieprocedure af te sluiten met een maximum van één jaar na de volledige afsluiten van de procedure.
 
Verwerken van persoonlijke gegevens van potentiële, huidige en vroegere klanten
Doeleinde: klantenadministratie
Rechtsgrond: contractuele relatie
Informatie: klanten worden op de hoogte gebracht via de privacyverklaring en via noodzakelijke clausules in de overeenkomst tussen BORIT NV en de klant.
Bewaartermijn: 5 jaar na levensduur van het product/dienst
 
Verwerken van persoonlijke gegevens van potentiële, huidige en vroegere leveranciers
Doeleinde: leveranciersadministratie
Rechtsgrond: contractuele relatie
Informatie: leveranciers worden op de hoogte gebracht via de privacyverklaring en via noodzakelijke clausules in de overeenkomst tussen BORIT NV en de leverancier.
Bewaartermijn: 5 jaar na levensduur van het product/dienst
 

Verwerken van persoonlijke gegevens van andere Individuen (bv bezoekers)

Doeleinde: registratie van bezoekers,
Rechtsgrond: vervulling van QM vereisten, veiligheidsvereisten.
Informatie: bezoekers worden op de hoogte gebracht bij aanmelding via het invullen van een registratieformulier om de bedrijfsgebouwen te betreden. De bezoeker wordt gevraagd dit formulier ter goedkeuring te ondertekenen.

Bewaartermijn: tot 1 jaar na het bezoek aan ons bedrijf.

 

Wij voeren in normale omstandigheden geen direct marketing of profiling uit. Indien we dit toch zouden overwegen, zullen de aangeschreven personen persoonlijk om hun toestemming worden verzocht.

Regels met betrekking tot de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken?
 
Bij BORIT NV, zullen persoonlijke gegevens:
-             verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier (gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duidelijk en in eenvoudige taal)
-             verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijke omschreven en gerechtvaardigde doeleinden: de verwerking moet altijd verenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden)
-             toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden
-             juist zijn en up-to-date gehouden
-             worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt het individu niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens worden verwerkt noodzakelijk is.
-             op een zodanige manier verwerkt worden dat een passende beveiliging is gewaarborgd: bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging – en dit door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen
 
BORIT NV zal er altijd zorg voor dragen dat er een evenwicht is tussen ons gerechtvaardigd belang en uw rechten en vrijheden.
 
Uw Rechten
 
BORIT NV zal u inlichten over de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
 
- Het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken: maar het intrekken van de toestemming zal de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking onverlet laten.
- Het recht van inzage tot persoonlijke gegevens: om informatie te verkrijgen met betrekking tot doeleinde van verwerking, categorie van persoonlijke gegevens, derde partijen met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld, bewaarperiode.
- Het recht van rectificatie van onvolledige, ontoereikende of overdreven persoonlijke gegevens
- Het recht op wissen van onjuiste, foutieve of onvolledige persoonlijke gegevens, van persoonlijke gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, van persoonlijke gegevens waarvoor de toestemming is ingetrokken of van alle persoonlijke gegevens die niet voldoen met de bepalingen van de huidige wetgeving.
- Het recht op beperking van de verwerking ingeval van onjuistheden, de verwerking is onrechtmatig, er is niet langer nood aan de verwerkte persoonlijke gegevens, gedurende een hangende procedure met betrekking tot verificatie van de rechtmatige gronden. De beperking betekent dat de persoonlijke gegevens enkel kunnen verwerkt worden met uw toestemming, kunnen bewaard worden, kunnen gebruikt worden voor juridische vorderingen, kunnen gebruikt worden voor de bescherming van de rechten van andere personen of om gewichtige redenen van algemeen belang.
- Het recht op overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens: de persoonlijke gegevens te ontvangen of het te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst en de verwerking is uitgevoerd via een geautomatiseerd procedé.
- Het recht van bezwaar (bv voor direct marketing, deel van een geautomatiseerd procedé zoals profiling die betrekking heeft op direct marketing).
 
De aanvraag om één van de bovenstaande rechten te kunnen uitoefenen moet gebeuren aan contact@borit.be of rechtstreeks aan onze HR Afdeling of Juridisch Adviseur/PO.
 
Iedere aanvraag moet alle informatie bevatten die we nodig hebben om uw identiteit te kunnen vaststellen zoals:
-             Uw voornaam en naam en een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart of enig ander officieel document dat jouw identiteit kan bewijzen (deze informatie/kopie zal onmiddellijk vernietigd worden na het checken van je identiteit, hiervan wordt geen enkele kopie bewaard)
-             Aard van het verzoek
-             Datum van de aanvraag en uw handtekening
BORIT NV zal de aanvraag beantwoorden ten laatste 30 dagen na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Beveiliging, technische en organisatorische maatregelen

BORIT NV heeft en zal alle noodzakelijke maatregelen nemen voor de beveiliging van het verwerken van persoonlijke gegevens, de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen staan op punt. Alle persoonlijke gegevens worden bewaard op een beveiligde plaats achter de nodige domeinbeveiliging en de nodige procedures bestaan.

Indien een inbreuk met verband tot persoonlijke gegevens heeft plaatsgevonden dat een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden (bv persoonlijk financieel verlies, identiteitsdiefstal), zal BORIT NV, indien mogelijk, ten laatste binnen de 72 uren nadat wij er kennis van hebben genomen, de inbreuk melden aan de toezichthoudende autoriteit en we zullen u zo spoedig mogelijk verwittigen.

Overdracht van persoonlijke gegevens

BORIT NV zal persoonlijke gegevens niet overdragen buiten de Europese Unie (naar een derde land of internationale organisatie). In het geval een overdracht van persoonlijke gegevens toch moet gebeuren buiten de Europese Unie, zullen wij de procedures volgen zoals weergegeven in AVG. Dit zal opgevolgd worden door onze HR Afdeling en Juridisch Adviseur/PO.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BORIT NV. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Ongeldige bepalingen

Ingeval enige bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden/privacy beleid nietig, ongeldig of in strijd met een toepasselijke dwingende wet wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden/privacy beleid.

In voorkomend geval zal de nietige bepaling vervangen worden door een geldige bepaling van gelijkwaardig recht om de oorspronkelijke intentie van deze gebruiksvoorwaarden/privacy beleid zoveel mogelijk te vrijwaren.

Toepasselijk recht

Alle kwesties, vragen en geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze website en het gebruik ervan zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zullen exclusieve bevoegdheid hebben over om het even welke geschillen die zich uit, of met betrekking tot deze website en het gebruik ervan voordoen.

 

Copyright Borit nv © 2024 • Webcare by Brandle